The impact of the Ukrainian crisis on KWH Logistics business group

KWH Logistics and the companies that are part of the business group condemns Russia’s military actions against Ukraine. We extend our deepest sympathies to all ukrainians affected by the conflict.

The crisis has also affected our business operations. The sanctions have partly affected the transit traffic handled by Rauanheimo. Therefore the handling of iron pellets from Russia has been interrupted in Kokkola. Rauanheimo has started co-operation negotiations to implement the adjustments for the personnel in Kokkola.

How the crisis will impact our other operations and logistics chains will depend on other possible sanctions and boycotts. The situation has some indirect effects on almost all of our operations. Our services are also affected by decisions from companies and shipping companies that conducts trade in Russia. In addition, there may be changes in the availability of transport capacity, schedules and routes compared to normal conditions.

For our part, we are following the situation closely. For further information about the effects of the crisis on KWH Logistics, please contact the Head of Division Joakim Laxåback.

Ukrainan kriisin vaikutukset KWH Logistics liiketoimintaryhmään

KWH Logistics liiketoimintaryhmä siihen kuuluvine yrityksineen tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet. Osoitamme syvää myötätuntoa sodan kärsimyksiä kohdanneille ukrainalaisille.

Kriisi on vaikuttanut myös liiketoimintaamme. Pakotteet ovat kohdistuneet osittain myös Rauanheimon hoitamaan transitoliikenteeseen. Venäläisen rautapelletin käsittely on sen johdosta keskeytetty Kokkolassa.  Rauanheimo on käynnistänyt sopeutusten toteuttamiseksi YT-neuvottelut, joiden kohteena on yhtiön Kokkolan toimipisteen henkilökunta.

Kriisin vaikutukset muihin liiketoimintoihin ja logistiikkaketjuihin riippuvat mahdollisista uusista pakotteista sekä boikoteista. Tilanteella on jonkinlaisia välillisiä vaikutuksia lähes kaikkeen toimintaamme. Venäjänkauppaa käyvien yritysten sekä varustamoiden omat päätökset vaikuttavat myös meidän palveluumme. Lisäksi kuljetuskapasiteetin saatavuudessa, aikatauluissa ja reitityksissä voi esiintyä muutoksia normaaliolosuhteisiin nähden.

Seuraamme omalta osaltamme tilannetta tarkkaan. Lisätietoja kriisin vaikutuksista koko KWH Logisticsin osalta antaa liiketoimintaryhmän johtaja Joakim Laxåback.

Ukrainska krisens effekter på affärsgruppen KWH Logistics

KWH Logistics och företagen som hör till affärsgruppen fördömer Rysslands agerande i Ukraina. Vi vill uttrycka vår djupaste sympati till ukrainarna som drabbas och lider av kriget.

Krisen har också påverkat vår verksamhet. Sanktionerna har delvis påverkat transitotrafiken som Rauanheimo sköter. Hanteringen av järnpellets från Ryssland har p.g.a. dem avbrutits i Karleby. Rauanheimo har startat samarbetsförhandlingar för att göra justeringar som kommer att gälla för personalen i Karleby.

Krisens inverkan på andra bolag och logistikkedjor beror på eventuella nya sanktioner eller bojkotter. Situationen har vissa indirekta effekter på nästan hela vår verksamhet. Våra tjänster påverkas också av beslut från företag och rederier som bedriver handel i Ryssland. Dessutom kan det förekomma förändringar i transportkapacitetens tillgänglighet, tidtabeller och rutter jämfört med normala förhållanden.

För egen del följer vi situationen noga. Tilläggsinformation om krisens inverkan på KWH Logistics som helhet ges av gruppchefen Joakim Laxåback.